Sąlygos ir taisyklės

Internetinė parduotuvė www.aquaregia.lt rūpinasi Vartotojų teisėmis. Vartotojas negali atsisakyti Vartotojų teisių apsaugos įstatymu bei Civiliniu kodeksu jam suteiktų teisių. Sutarčių nuostatos, prieštaraujančios Vartotojų teisių apsaugos įstatymui yra laikomos negaliojančiomis ir tokiu atveju taikomos Vartotojų teisių apsaugos įstatymo bei Civilinio kodekso nuostatos. Šių Taisyklių tikslas nėra riboti ar neleisti pasinaudoti imperatyvių teisės normų nustatytomis Vartotojų teisėmis, todėl galimos abejonės turi būti aiškinamos Vartotojo naudai. Galimo ir nenumatyto šių Taisyklių nuostatų neatitikimo teisės aktams atveju, pirmenybė teikiama teisės aktų nuostatoms ir Pardavėjas jas taiko.

1. Pagrindinės nuostatos

1.1. Šios pirkimo ir pardavimo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato asmens, įsigyjančio prekes www.aquaregia.lt elektroninėje parduotuvėje (toliau – Pirkėjas), ir MB „Aqua regia“ (toliau – Pardavėjas), įmonės kodas 305762648, tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę.

1.2. Įsigydamas prekes elektroninėje parduotuvėje, Pirkėjas sutinka su šių Taisyklių taikymu.

1.3. Naudojantis Internetine parduotuve, Pirkėjo galinis įrenginys ir IT sistema turi atitikti Techninius reikalavimus.

1.4. Pirkimo ir pardavimo sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas elektroninėje parduotuvėje suformavęs prekių krepšelį, nurodęs pristatymo adresą, pasirinkęs apmokėjimo būdą ir susipažinęs su šiomis Taisyklėmis, paspaudžia mygtuką „Apmokėti“, ir galioja iki visiško pareigų pagal šią sutartį įvykdymo.

2. Pardavėjo teisės ir pareigos

2.1. Pardavėjas turi teisę vienašališkai pakeisti šias Taisykles paskelbdamas elektroninės parduotuvės tinklalapyje.

2.2. Pakeitimai įsigalioja nuo paskelbimo momento visiems po paskelbimo sudaromiems sandoriams.

2.3. Pardavėjas įsipareigoja dėti pastangas, sudarant sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis elektroninės parduotuvės teikiamomis paslaugomis.

2.4. Pardavėjas nesuteikia jokių garantijų, kad elektroninė parduotuvė veiks nenutrūkstamai ar kad duomenų perdavimas bus be klaidų.

2.5. Pardavėjas neatsako už jokius Pirkėjo nuostolius, susijusius su elektroninės parduotuvės veikimo sutrikimais ir (ar) duomenų perdavimo klaidomis.

2.6. Pardavėjas, susidarius svarbioms aplinkybėms, negalėdamas Pirkėjui pateikti užsakytos prekės, įsipareigoja pasiūlyti analogišką prekę arba grąžinti Pirkėjo sumokėtus pinigus per 3 darbo dienas. Šiuo atveju Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių nepateikimą.

2.7. Pardavėjas turi kitas Taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas teises ir pareigas.

3. Pirkėjo teisės ir pareigos

3.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes elektroninėje parduotuvėje, vadovaudamasis šiomis Taisyklėmis bei Lietuvos Respublikos teisės aktais.

3.2. Pirkėjas gavęs siuntą privalo patikrinti ar siunta (pakuotė) nepažeista. Taip pat privalo patikrinti ar siunta nėra pažeista iš vidaus, ar atvyko visos užsakytos prekės. Pastebėjęs trūkumų, privalo informuoti Pardavėją.

3.3. Pirkėjas privalo sumokėti prekių bei jų pristatymo kainą, taip pat kitus mokėjimus (jei tokie nurodyti sudarant sutartį) ir priimti užsakytas prekes.

3.4. Už prekes Pirkėjas sumoka  el. bankininkystės pagalba.

3.5. Pirkėjas privalo patvirtinti mokėjimo pavedimą Pirkėjo banke internete, į kurį pateikiama nuoroda iš elektroninės parduotuvės arba atlikti mokėjimą iš bet kurio kito banko iš karto nuo mygtuko „Apmokėti“ paspaudimo.

3.6. Jei informacijos apie mokėjimą Pardavėjas negauna, Pardavėjas turi teisę laikyti, kad Pirkėjas atsisakė pirkimo-pardavimo sutarties.

3.7. Pardavėjas laiko, kad Pirkėjas už prekes atsiskaitė nuo momento, kai visa suma įskaitoma į Pardavėjo banko sąskaitą.

3.8. Jeigu pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, Pirkėjas privalo nedelsdamas juos atnaujinti.

3.9. Pirkėjas turi kitas Taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas teises ir pareigas.

4. Prekių pristatymas

4.1. Prekes Lietuvos Respublikos teritorijoje pristato pardavėjo nurodyta kurjerių įmonė į paštomatus.

4.2. Prekės Pirkėjui išsiunčiamos per 1-3 darbo dienas nuo apmokėjimo patvirtinimo.

4.3. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pristatymo terminų nesilaikymą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pristatytos arba pristatomos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių.

4.4. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Prekes pristačius prekių užsakymo paraiškoje nurodytu adresu laikoma, kad prekės Pirkėjui yra tinkamai pristatytos, neatsižvelgiant į tai, ar prekes faktiškai priėmė Pirkėjas ar bet kuris kitas asmuo, prekes priėmęs nurodytu adresu. Tokiu atveju Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui ir/ar kitų su pristatymu susijusių pretenzijų.

5. Prekių grąžinimas

5.1. Tuo atveju, jei prekė yra nekokybiška ar pažeista pakuotė, Pirkėjas apie kokybės trūkumus privalo informuoti aquaregia.lt el. parduotuvės administraciją per 48 valandas el. paštu: info@aquaregia.lt arba telefonais: +370 699 75 977, +370 683 34 089

5.2. Prekės grąžinamos originalioje prekės ir siuntos pakuotėje kartu su prekės dokumentais. Prieš grąžinant prekes pirkėjas turi būtinai susisiekti su pardavėju nurodytu el. paštu info@aquaregia.lt

5.3. Už grąžinamos prekės tinkamą sukomplektavimą ir supakavimą atsako Pirkėjas. Jeigu prekė nėra sukomplektuota ir (ar) tinkamai supakuota, Pardavėjas nepriima grąžinamos prekės.

5.4. Pardavėjas netinkamos kokybės prekę parsisiunčia savo lėšomis ir pakeičia ją į tinkamos kokybės prekę arba grąžina už netinkamos kokybės prekę sumokėtus pinigus Pirkėjui.

5.5. Tuo atveju jei Pirkėjas pageidauja, kad būtų grąžinti pinigai, už grąžintas netinkamos kokybės prekes, jis privalo el. paštu info@aquaregia.lt pateikti prašymą dėl pinigų grąžinimo. Prašyme dėl pinigų grąžinimo Pirkėjas turi nurodyti: vardą, pavardę, užsakymo Nr., netinkamos prekės pavadinimą ir kiekį, bei grąžinimo priežastį. Pinigai Pirkėjui grąžinami atgal į banko sąskaitą, iš kurios buvo mokėta už prekes. Pinigai grąžinami per 3 darbo dienas nuo prekės grąžinimo Pardavėjui ir pateikto Pirkėjo raštiško (elektroniniu paštu) prašymo.

5.6. Visais grąžinimo atvejais pirkėjas pirmiausia privalo kreiptis nurodytais kontaktais ir tik gavęs informaciją iš parduotuvės vadybininko vykdyti grąžinimą.

6. Bendra atsakomybė

6.1. Pirkėjas atsako už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Pirkėjas prisiima atsakomybę už padarinius, kilusius dėl registracijos formoje pateiktų duomenų klaidingumo ar netikslumo.

6.2. Už pirkimo ir pardavimo sutarties, sudarytos naudojantis elektronine parduotuve, pažeidimą šalys atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

6.3. Pardavėjas neatsako už tai, kad elektroninėje parduotuvėje vaizduojamos prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais neatitinka realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių.

7. Asmens duomenų tvarkymas

7.1. Paspausdamas mygtuką „Apmokėti“, Pirkėjas patvirtina, kad jis sutinka pateikti Pardavėjui savo asmens duomenis bei neprieštarauja, kad Pirkėjo asmens duomenis Pardavėjas tvarkytų tiek Pirkėjo identifikavimo, sutarčių sudarymo, vykdymo (internetinės prekybos), tiek tiesioginės rinkodaros tikslais  (esant sutikimui) – vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas.

7.2. Pirkėjas patvirtina, kad jis yra informuotas apie savo teisę susipažinti su Pardavėjo tvarkomais savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi, reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant įstatymų nuostatų, nesutikti, kad būtų tvarkomi jų asmens duomenys.

7.3. Daugiau informacijos apie asmens duomenų tvarkymą rasite Privatumo politikoje.

8. Informacijos siuntimas

8.1. Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos formoje pateiktu elektroninio pašto adresu.

8.2. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo elektroninėje parduotuvėje pateiktomis ryšio priemonėmis (el. paštu: info@aquaregia.lt). Konsultuojame darbo dienomis nuo 9:00 val. iki 20:00 val.

9. Baigiamosios nuostatos

9.1. Visi nesutarimai, kilę iš ar susiję su pirkimo ir pardavimo sutartimi tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, yra sprendžiami derybomis. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

9.2. Visa elektroninėje parduotuvėje www.aquaregia.lt skelbiama tekstinė ir grafinė informacija yra saugoma Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka ir yra Pardavėjo intelektinė nuosavybė.